jueves, 18 de junio de 2020

PROTOCOL COVID-19

ENTRENAMENT AMB MESURES DE PREVENCIÓ 
A partir de Fase 3.

Espeleologia 

Introducció
L’espeleologia és una activitat que presenta grans avantatges a l’hora d’aplicar les normes y mesures necessàries per a la reincorporació a la normalitat esportiva.

Aquest protocol té l’objectiu de reduir la possible transmissió del COVID-19 entre practicants federats.

2. Característiques de l’activitat

L’espeleologia és majoritàriament una activitat esportiva de lleure, però també existeix la pràctica científica i/o exploradora i competitiva (Tècniques Progressió Vertical, TPV). En el seu desenvolupament es practica de forma individual, però s’ha de realitzar en grup per qüestions bàsiques de seguretat. Per tant, no existeix contacte físic entre esportistes: No és un esport de contacte.

En aquesta disciplina, no es requereix el contacte físic i, per tant, es pot mantenir la distància de separació acord a les normes de distanciament interpersonal marcades per les autoritats (2 m o 1,5m). En situacions concretes, es pot complir amb les normes d’ús d’equips de protecció individual, com maquetes facials i guants, sent aquests darrers, elements indispensables de la vestimenta.

La disciplina es desenvolupa al medi natural i es regeix per normes i principis de seguretat, mantenint la separació i distàncies de seguretat entre esportistes, les quals permeten i faciliten la fluïdesa durant la progressió, el correcte desenvolupament de l’activitat i la prevenció d’accidents. A més a més, la pròpia orografia i naturalesa dels terrenys naturals pels que es progressa, obliguen inherentment a la separació física entre els esportistes (ressalts, cascades, passos estrets, ....).

3. Espais destinats a l’entrenament

L’entrenament de l’espeleologia es realitza a:

 El medi natural: Cavitats actives o inactives d’aigua.

 En parets escola, ja sigui al medi natural o en instal·lacions exteriors artificials (ponts, talusos... ) equipats per a l’entrenament de tècniques de progressió vertical amb corda. No hi ha espai destinat al públic.

 Instal·lacions artificials en nuclis de població. Delimitades i aïllades per evitar la presencia de persones alienes a l’entrenament.


4. Preparació i elecció de l’activitat

Es recomana programar entrenaments de dificultat tècnica inferior a la capacitat dels esportistes.

Al mateix temps els grups han de ser reduïts mínim de 2 i un màxim de 8 esportistes.

En el cas de ser més de 4, aquests es dividiran en dos grups, portant material col·lectiu de progressió independent.

És molt recomanable que la majoria dels esportistes coneguin el recorregut i ja l’hagin realitzat abans. Es desestimaran activitats amb nivell tècnic superior al membre més feble del grup.

Es determinarà un responsable de l’entrenament, aquest serà un entrenador federatiu, o un iniciador esportiu federatiu (TIE) o un Tècnic esportiu de la disciplina. En cas de dubte, aquesta funció l’assolirà l’esportista amb més experiència. Aquest responsable vetllarà per que, en tot moment, es compleixen les mesures establertes en aquest protocol.

L’activitat definida és d’entrenament. Caldrà demanar autorització explicita a la FCE, en el cas de formació o de curs d’iniciació segons temari de l’ECE. Els entrenaments dels membres de la selecció catalana seran comunicats sempre a la FCE.

Tots els participants respondran un qüestionari fet per ells mateixos on es certificaran que els últims 15 dies no han tingut febre, mal de cap, vòmits, diarrea, no han presentat cap símptoma sospitós de malaltia vírica o respiratòria i no han estat en contacte amb cap persona positiva del Covid o sospitosa de contagi… o si ells mateixos han patit la malaltia tenen acreditat dues proves PCR negatives segons pauta oficial. Si el participant té dubtes de possible contagi o malaltia es preceptiu acreditar PCR.

5. Accés a la seu o recollida de material

L’accés a les seus de clubs per la recollida i lliurament del material, serà un únic dia a la setmana (preestablert).

L’aforament màxim del local serà de 1/3 de la seva capacitat, concertant cita prèvia amb el responsable del material per tal de coordinar i organitzar el lliurament i evitar aglomeracions.

Sempre que sigui possible, s’evitarà devolucions de material si s’ha de tornar a utilitzar al següent entrenament.


6. Desplaçament

En el desplaçament en vehicle particular, a excepció dels residents en la mateixa llar, caldrà utilitzar mascaretes FFP2 sense vàlvula d’exhalació o quirúrgiques.

Caldrà verificar la situació de la mobilitat indicada per les autoritats en cada moment i seguir les indicacions en funció de les zones sanitàries o província.

7. Materials

a. Transport dels materials (abans i després de l’activitat)

Degut a la gran quantitat de material que es transporta en aquesta disciplina, s’utilitzen sacs o motxilles específiques de PVC. Aquestes s’introduiran en sacs de 50 o100 litres d’escombraries d’un sol ús.

El material s’empaquetarà de manera que no sigui necessari manipular-lo durant el trajecte ni a la càrrega-descàrrega.

Cal que en cap moment es barregi el material personal o col·lectiu de diferents esportistes a la mateixa bossa o sac de transport.

b. Material individual recomanat

A més del material adequat a l’activitat, cal preveure:

 Bosses de plàstic de 100 litres.

 Bosses de plàstic mitjanes.

 Gel hidroalcohòlic individual (segons UNE EN 14476, o mín. Etanol) 75%).

 Guants de nitril.

 Mascareta o visera protectora.

 Ulleres de sol (en funció de l’activitat).

 Mocadors d’un sol ús.

c. Material durant l’activitat

 Evitar l’intercanvi del material entre esportistes, excepte en cas d’accident.

 En cas de portar algun element de seguretat de recanvi, en el cas que l’utilitzi un esportista ja no el podrà utilitzar ningú més.

 Si s’entrena en dies consecutius, no intercanviar membres de grup ni materials col·lectius.

8. Aproximació i retorn

Quan l’aproximació o el retorn es faci en grup, es guardarà una distància mínima de 4 metres, i aquesta serà més gran en funció del treball aeròbic dels esportistes o de les condicions meteorològiques (vent).9. Progressió, pràctica de l’activitat i reunions tècniques

a. Activitats en instal·lacions

En les activitats en poliesportius, seus de club o parets escola interiors, es recomana la pràctica esportiva en petits grups o exercicis pràctics que es puguin desenvolupar per un màxim de 20 persones (o segons marqui l’autoritat), sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció establertes pel Ministeri de Sanitat, Consejo Superior de Deportes i Consell Català d’Esports. La distància social mínima de seguretat és de 1,5-2 metres.

b. Activitats a paret a escola

Per l’entrenament de progressió vertical de corda a parets escola, es col·locaran les cordes de progressió separades per un mínim de 2 metres entre elles.

En les vies instal·lades, s’haurà de mantenir la separació establerta i no hi haurà més de 2 esportistes al mateix temps.

Es preferible portar roba esportiva de màniga llarga i pantalons llargs.

A cada final de sèrie o treball amb corda, es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

Al final de l’activitat caldrà deixar en quarantena el material col·lectiu i personal més de 72h en repòs. Si es necessita tornar a utilitzar abans, caldrà consultar les indicacions dels fabricants (veure apartat de manteniment). c. Activitats en cavitat

Per l’entrenament de l’espeleologia al medi natural es recomanen les següents indicacions:

 Grups no inferiors a 3 ni superiors a 8 esportistes, mantenint sempre les mesures de seguretat específiques per la COVID19.

 Encara que s’han suprimit les franges horàries i es poc probable trobar persones d’edat avançada durant la pràctica, és molt recomanable respectar les hores de llum solar com a mesura de protecció per evitar alertes als serveis d’emergència qu comprometin la seguretat i la salut d’altres grups de persones.

 Fins al final de l’estat d’alarma, es recomana no realitzar activitats col·lectives i només realitzar entrenaments.

 Cal afegir a la farmaciola de primers auxilis el Kit d’atenció COVID19: o Guants de nitril d’un sol ús. o Mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula o Solució hidroalcohòlica UNE EN 14476.

 En cas de trobar un altre grup a la mateixa cavitat, es desistirà i es buscarà una activitat alternativa.

 És obligatori l’ús de guants (tipus EPI de tall).

 És molt important no tocar-se la cara.

 No es compartirà el material personal i cal preveure de recanvi que només el podrà utilitzar una sola persona.

 Sempre que la capçalera ho permeti, la progressió es realitzarà amb protecció i distanciament. El primer davallarà un metre i mig i el company ocuparà el seu lloc esperant a la capçalera o fraccionament.

 Si el grup d’esportistes repeteix l’entrenament en poques hores podrà reutilitzar el material col·lectiu. En cas contrari caldrà netejar el material propi i el col·lectiu o canviar el material col·lectiu per un de nou desinfectat.

10. Manteniment i desinfecció del material

 Al finalitzar l’activitat separarem el nostre material de la resta amb bosses de plàstic i a l’arribar a casa caldrà desinfectar-lo o deixar en quarentena.

 Es recomana sempre la neteja amb sabó neutre, aigua a 30º. La quarantena del material es farà en un lloc sec a l’ombra i sense contacte amb altres objectes i persones. Mínim 72 hores.

 No netejar amb productes químics desinfectants en general o no autoritzats

pels fabricants. Tampoc temperatures elevades pel material tèxtil (cordes, arnesos, cintes...) ja que provoquen un envelliment del material.

 Cal consultar els fabricants de referència, a les seves webs hi ha indicacions específiques: petzl, korda’s, Rodcle... i utilitzar únicament desinfectants expressament autoritzats per aquests.

11. En cas d’accident

 Minimitzarem el contacte amb l’accidentat utilitzant totes les mesures de protecció previstes (mascareta, guants...).

 Si es possible, només una persona del grup tractarà amb l’accidentat.

 Totes les accions que es duguin a terme, hauran de minimitzar el risc de contagi.Descens de Canyons

1. Introducció

El descens de canyons i engorjats és una activitat que presenta grans avantatges a l’hora d’aplicar les normes y mesures necessàries per a la reincorporació a la normalitat esportiva. Aquest protocol té l’objectiu de reduir la possible transmissió del COVID-19 entre practicants federats.

2. Característiques de l’activitat

El descens de canyons i engorjats és majoritàriament una activitat esportiva de lleure, però també existeix la pràctica científica o exploradora. En el seu desenvolupament es practica de forma individual, però s’ha de realitzar en grup per qüestions bàsiques de seguretat. Per tant, no existeix contacte físic entre esportistes: No és un esport de contacte.
En aquesta disciplina, no es requereix el contacte físic i, per tant, es pot mantenir la distància de separació acord a les normes de distanciament interpersonal marcades per les autoritats (2 m o 1,5m). En situacions concretes, es pot complir amb les normes d’ús d’equips de protecció individual, com maquetes facials i guants, sent aquests darrers, elements indispensables de la vestimenta.

La disciplina es desenvolupa al medi natural i es regeix per normes i principis de seguretat, mantenint la separació i distàncies de seguretat entre esportistes, les quals permeten i faciliten la fluïdesa durant la progressió, el correcte desenvolupament de l’activitat i la prevenció d’accidents. A més a més, la pròpia orografia i naturalesa dels terrenys naturals pels que es progressa, obliguen inherentment a la separació física entre els esportistes (ressalts, cascades, passos estrets, ....).
3. Espais destinats a l’entrenament

L’entrenament del descens de canyons i engorjats es realitza a:

 El medi natural: Cursos actius o inactius d’aigua en canyons, engorjats o barrancs.
 En parets escola, ja sigui al medi natural o en instal·lacions exteriors artificials (ponts, talusos... ) equipats per a l’entrenament de tècniques de progressió vertical amb corda. No hi ha espai destinat al públic.
 Instal·lacions artificials en nuclis de població. Delimitades i aïllades per evitar la presencia de persones alienes a l’entrenament.

4. Preparació i elecció de l’activitat

Es recomana programar entrenaments de dificultat tècnica inferior a la capacitat dels esportistes.

Al mateix temps els grups han de ser reduïts mínim de 3 i un màxim de 8 esportistes. En el cas de ser més de 4, aquests es dividiran en dos grups. En aquest cas, el segon grup portarà material suplementari d’emergència, si fos necessari.
És molt recomanable que la majoria dels esportistes coneguin el recorregut i ja l’hagin realitzat abans. Es desestimaran activitats amb nivell tècnic superior al membre més feble del grup.

Es determinarà un responsable de l’entrenament, aquest serà un entrenador federatiu, o un iniciador esportiu federatiu (TIE) o un Tècnic esportiu de la disciplina. En cas de dubte, aquesta funció l’assolirà l’esportista amb més experiència. Aquest responsable vetllarà per que, en tot moment, es compleixen les mesures establertes en aquest protocol.
L’activitat definida és d’entrenament. Caldrà demanar autorització explicita a la FCE,
en el cas de formació o de curs d’iniciació segons temari de l’ECE.

Tots els participants respondran un qüestionari fet per ells mateixos on es certificaran que els últims 15 dies no han tingut febre, mal de cap, vòmits, diarrea, no han presentat cap símptoma sospitós de malaltia vírica o respiratòria i no han estat en contacte amb cap persona positiva del Covid o sospitosa de contagi… o si ells mateixos han patit la malaltia tenen acreditat dues proves PCR negatives segons pauta oficial. Si el participant té dubtes de possible contagi o malaltia es preceptiu acreditar PCR.
5. Accés a la seu o recollida de material

L’accés a les seus de clubs per la recollida i lliurament del material, serà un únic dia a
la setmana (preestablert).

L’aforament màxim del local serà de 1/3 de la seva capacitat, concertant cita prèvia amb el responsable del material per tal de coordinar i organitzar el lliurament i evitar aglomeracions.
Sempre que sigui possible, s’evitarà devolucions de material si s’ha de tornar a utilitzar al següent entrenament.
6. Desplaçament

En el desplaçament en vehicle particular, a excepció dels residents en la mateixa llar, caldrà utilitzar mascaretes FFP2 sense vàlvula d’exhalació o quirúrgiques.
Caldrà verificar la situació de la mobilitat indicada per les autoritats en cada moment i seguir les indicacions en funció de les zones sanitàries o província.
7. Materials

a. Transport dels materials (abans i després de l’activitat)

Degut a la gran quantitat de material que es transporta en aquesta disciplina,
s’utilitzen sacs o motxilles específiques de PVC. Aquestes s’introduiran en sacs de 50 o100 litres d’escombraries d’un sol ús.
El material s’empaquetarà de manera que no sigui necessari manipular-lo durant el trajecte ni a la càrrega-descàrrega.
Cal que en cap moment es barregi el material personal o col·lectiu de diferents esportistes a la mateixa bossa o sac de transport.
b. Material individual recomanat
A més del material adequat a l’activitat, cal preveure:
 Bosses de plàstic de 100 litres.
 Bosses de plàstic mitjanes.
 Gel hidroalcohòlic individual (segons UNE EN 14476, o mín. Etanol) 75%).
 Guants de nitril.
 Mascareta (per canyó sec) o visera protectora.
 Ulleres de sol (en funció de l’activitat).
 Mocadors d’un sol ús.

c. Material durant l’activitat

 Evitar l’intercanvi del material entre esportistes, excepte en cas d’accident.
 En cas de portar algun element de seguretat de recanvi, en el cas que l’utilitzi un esportista ja no el podrà utilitzar ningú més.
 Si s’entrena en dies consecutius, no intercanviar membres de grup ni materials col·lectius.
8. Aproximació i retorn

Quan l’aproximació o el retorn es faci en grup, es guardarà una distància mínima de 4 metres, i aquesta serà més gran en funció del treball aeròbic dels esportistes o de les condicions meteorològiques.

9. Progressió, pràctica de l’activitat i reunions tècniques

a. Activitats en instal·lacions

En les activitats en poliesportius, seus de club o parets escola interiors, es recomana

la pràctica esportiva en petits grups o exercicis pràctics que es puguin desenvolupar per un màxim de 10 persones, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció establertes pel Ministeri de Sanitat, Consejo Superior de Deportes i Consell Català d’Esports. La distància social mínima de seguretat és de 1,5-2 metres.

b. Activitats a paret a escola
Per l’entrenament de progressió vertical de corda a parets escola, es col·locaran les
cordes de progressió separades per un mínim de 2 metres entre elles.
En les vies instal·lades, s’haurà de mantenir la separació establerta i no hi haurà més
de 2 esportistes al mateix temps.

Es preferible portar roba esportiva de màniga llarga i pantalons llargs.
A cada final de sèrie o treball amb corda, es desinfectaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.

Al final de l’activitat caldrà deixar en quarantena el material col·lectiu i personal més
de 72h en repòs. Si es necessita tornar a utilitzar abans, caldrà consultar les
indicacions dels fabricants (veure apartat de manteniment).
c. Activitats en canyó o engorjat
Per l’entrenament del descens de canyons i engorjats, al medi natural es recomanen les següents indicacions:

 Grups no inferiors a 3 ni superiors a 8 esportistes, mantenint sempre les mesures de seguretat específiques per la COVID19.
 Encara que s’han suprimit les franges horàries i es poc probable trobar persones d’edat avançada durant la pràctica, és molt recomanable respectar les hores de llum solar com a mesura de protecció per evitar alertes als serveis d’emergència que comprometin la seguretat i la salut d’altres grups de persones.
 Fins al final de l’estat d’alarma, es recomana no realitzar activitats col·lectives i només realitzar entrenaments.
 Cal afegir a la farmaciola de primers auxilis el Kit d’atenció COVID19:
o Guants de nitril d’un sol ús.
o Mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula
o Solució hidroalcohòlica UNE EN 14476.
 Es mantindrà l’ordre d’entrada al canyó i no s’avançarà mai a un altre grup si no es garanteix la distància entre practicants.
 És obligatori l’ús de guants (tipus EPI de tall).
 És molt important no tocar-se la cara.
 No es compartirà el material personal i cal preveure de recanvi que només el podrà utilitzar una sola persona.
 Sempre que la capçalera ho permeti, l’esportista que instal·li la corda restarà a la capçalera i gestionarà la maniobra, permetent la progressió amb distanciament del company.
 Si la capçalera no permet la progressió amb protecció, el primer davallarà un metre i mig i el company ocuparà el seu lloc gestionant la capçalera.
 Si el grup d’esportistes repeteix l’entrenament en poques hores podrà reutilitzar el material col·lectiu. En cas contrari caldrà netejar el material propi i el col·lectiu o canviar el material col·lectiu per un de nou desinfectat.
10. Manteniment i desinfecció del material
 Al finalitzar l’activitat separarem el nostre material de la resta amb bosses de plàstic i a l’arribar a casa caldrà desinfectar-lo o deixar en quarentena.
 Es recomana sempre la neteja amb sabó neutre, aigua a 30º. La quarantena del material es farà en un lloc sec a l’ombra i sense contacte amb altres objectes i persones. Mínim 72 hores.
 No netejar amb productes químics desinfectants en general o no autoritzats pels fabricants. Tampoc temperatures elevades pel material tèxtil (cordes, arnesos, cintes...) ja que provoquen un envelliment del material.
 Cal consultar els fabricants de referència, a les seves webs hi ha indicacions específiques: petzl, korda’s, Rodcle... i utilitzar únicament desinfectants expressament autoritzats per aquests.
11. En cas d’accident
 Minimitzarem el contacte amb l’accidentat utilitzant totes les mesures de protecció previstes (mascareta, guants...).
 Si es possible, només una persona del grup tractarà amb l’accidentat.
 Totes les accions que es duguin a terme, hauran de minimitzar el risc de contagi.miércoles, 10 de junio de 2020

Pràctica esportiva a partir del 8 de juny


Ja podem sortir a entrenar al medi natural


Des d'aquest dilluns, els companys de les terres de l'Ebre i el camp de Tarragona al Sud i al Pallars al Nord, ja poden sortir a entrenar al medi Natural. Han canviat a fase 3 de desconfinament i reprenen les activitats.

Us recordem que el material col·lectiu cal que reposi tres dies abans de tornar a sortir (evidentment si no canvieu de companys no cal). Escolliu activitats tècnicament per sota de les vostres capacitats i sigueu prudents. Recordeu en mantenir al màxim les distàncies amb la resta, que en cas de dubte escolliu la normativa més restrictiva i porteu la LLICÈNCIA a sobre.

Les activitats poden ser en grup de fins a 20 persones però sense contacte, pel que us recomanem grups petits, no oblideu les mesures de protecció i netegeu be el material, tal com indiquen els fabricants a les seves webs.

martes, 26 de mayo de 2020

Entrenamiento Federados Fase II, Covid-19


En esta fases de desescalada debemos extremar las precauciones mas que nunca, comenzamos a tener contacto social y debemos de extremar las medidas de seguridad para evitar contagios o transmisiones de la covid19.
A día de hoy siguen existiendo nuevos contagios y tristemente muchísimos fallecidos diarios por la covid19, por lo que antes de plantearnos la opción de volver a la práctica de nuestras modalidades deportivas la Espeleología, el Espeleobuceo o el Descenso de Cañones y Barrancos, debemos de anteponer esos valores que nos caracteriza como deportistas en la naturaleza, nuestro compromiso incondicional para proteger el medio natural y a nuestr@s compañer@s de batalla, debe ser también con los diferentes y múltiples medios de emergencia que intervienen en un posible incidente como los Grupos de Rescate, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, Cuerpos de Policía, Personal Sanitario, etc., los cuales están obligados a extremar aún mas las medidas de seguridad habituales para poder ejercer su labor, y lo más importante, esas personas también tienen familia como nosotros a las que pueden exponer sin necesidad alguna.
En las recomendaciones siguientes no centramos exclusivamente en lo que nos compete, el Deporte Federado, y dejando atrás múltiples interpretaciones de la práctica deportiva en diferentes ámbitos y situaciones, que seguramente solo conseguirían invalidar nuestros seguros deportivos, nos centramos en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes (CSD), olvidando reclamar posibles derechos e igualdades porque lo que ahora realmente importa es contribuir a salvar vidas.

¿Podemos realizar la Práctica Deportiva de nuestras modalidades, Espeleología, Espeleobuceo o Descenso de Cañones y Barrancos? 
En la Fase II se permite la Práctica Individual para deportistas federados, nuestras modalidades deportivas exigen un mínimo de tres deportistas para garantizar las medidas de seguridad básicas, por lo tanto, como deportistas federados, No se nos permite.
Por otro lado, la Federación de Espeleología de la Región de Murcia nos ha hecho llegar las recomendaciones del CSD sobre consulta realizada para la práctica de nuestras modalidades y donde se exponen de forma totalmente justificada las contraindicaciones.

¿Podemos realizar Entrenamientos de nuestras modalidades, Espeleología, Espeleobuceo o Descenso de Cañones y Barrancos, en el medio natural?
Si, podemos desplazarnos libremente, como deportistas federados, en nuestro vehículo particular, en los límites de nuestra Isla o Provincia, hasta la zona de entrenamiento, zonas escuela, etc, con la única restricción horaria establecida para los deportistas mayores de 70 años, para realizar nuestro Entrenamiento Individual.
El principal objetivo a tener en cuenta es evitar en todo momento el contagio o transmisión del virus, por lo que debemos de tener en cuenta, de forma estricta, una serie de protocolos de seguridad y respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención de la Covid19:
– Distancia mínima de separación entre otros deportistas de dos metros, si no fuera posible y de forma excepcional usar mascarilla.
– En ningún caso podemos compartir el material de progresión personal.
– Si usamos material de progresión colectivo (cuerdas, anclajes, bloqueadores, cintas, herramientas de instalación, etc.) debemos de usar obligatoriamente guantes de protección, mascarilla y gafas de seguridad. Estos tres elementos no nos los quitaremos hasta que terminemos la actividad y nos desprendamos nuestro propio material personal y lo guardemos en lugar seguro. Como recordatorio, las vías por las que nos puede entrar el virus, aparte de nariz y boca, son los ojos, mientras progresamos por la cuerda, el roce de la cuerda con nuestros aparatos de progresión puede provocar el desprendimiento de pequeñas partículas y la escasa distancia existente nos puede producir un posible contagio.
– Al finalizar la actividad debemos depositar nuestro material colectivo y personal en sacas seguras y utilizar soluciones hidroalcohólicas para la desinfección de manos.
– La desinfección de todo el material personal y colectivo es un tema complejo, pero tenemos dos opciones, seguir alguna de las recomendaciones de los principales fabricantes (Recomendaciones de Petzl), o mantenerlo en cuarentena durante 72 horas.
  – Aparte de las recomendaciones concretas de la situación actual no olvides las habituales (planificar, informar, horarios, avisos meteorológicos, restricciones áreas y especies protegidas, Espacios Naturales Protegidos, etc.), y por supuesto las específicas de esta situación que puedan dictaminar las autoridades locales (Ayuntamientos, Cabildos, Gobiernos Autonómico, etc.).

Una aclaración de lo que significa practicar nuestro Deporte Federado y las diferentes modalidades deportivas que figuran en tu tarjeta federativa en función de la modalidad que tengas tramitada. Nuestros deportes federados son los que venimos enumerando, Espeleología, Espeleobuceo o Descenso de Cañones y Barrancos, el resto de modalidades deportivas que figuran en tu licencia no pertenecen a nuestra federación, por lo tanto no dispones de la condición de deportista federado en esas otras modalidades. Para ello tendrías que tramitar la licencia federativa con las federaciones que ostentan la representación de esas modalidades . Lo que dispones es de un seguro deportivo de accidentes que cubre un incidente durante la práctica de alguna de esas modalidade

Y sobre todo no utilices la picaresca, no es el momento, ahora toca contribuir a salvar vidas y demostrar el verdadero compromiso de nuestro colectivo.

Recomendaciones del Ministerio de Sanidad y del CSD para la práctica deportiva de Federados y Profesionales Fases I y II

viernes, 24 de enero de 2020

actualización 2020Se abre un periodo para proponer mejoras y cambios de cara 
al 2020 en el reglamento de competición (TPV)

podeis mandar vuestras propuestas a la fedracion territorrial correspondientes a vuestra licencia o al correo jutges.fce@gmail.com (jueces y arbitros de la federacio catalana) 

El plazo es corto ya que las reuniones empezaran en febrero, el plazo de entrega de propuestas solo es hasta el 30 de enero.

sábado, 11 de enero de 2020

Premio ESPELEO 2020 a su trayectoria Deportiva
Como viene siendo costumbre, el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) sigue con el afán de divulgar el maravilloso mundo de la Espeleología en todas sus facetas. En el año 2007 se organiza la I Gala de la Espeleología donde se entregan los Premios ESPELEO, reconocimientos dirigidos a espeleólog@s, clubes, administraciones y colectivos o personas que han colaborado íntimamente con la práctica de la Espeleología. En estos años ya hemos reconocido con más de 130 premios.


Estos premios, aunque creados humildemente hace más de 10 años, son todo un referente al respecto, pues no sólo se reconocen a entidades o personas andaluzas, sino también en el demás territorio nacional e incluso a nivel internacional.

Y para este 2020 el jurado ha decidido otorgar sendos premios a compañeros muy cercanos a nosotros.


D. Ignasi de Izaguirre i Maura y Nuria Zendrera Ferrés.


 
Zendrera Ferrés, cumplirá Dios mediante este mes de enero 70 años de edad, natural de Vilanova.

En la actualidad es la más veterana de l@s participantes en las competiciones de Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología de España.


"La Nuria de Vilanova", como le gusta llamarse, ha explorado numerosas cavidades en Cataluña, y España, sino también en Francia.


Ha conseguido muy buenos resultados deportivos en las competiciones regionales y nacionales en los que ha competido, logrando llevarse un buen número de medallas de oro, plata y bronce en los Campeonatos de España en los que ha competido
Ignasi de Izaguirre i Maura nace en 1953 en Cataluña. A los 12 años realiza su primera exploración en la Cova d’en Manel (Sant Llorenç de Munt, Barcelona). Pertenece al Grup d’Exploracions y recerques subterrànies - Agrupació Excursionista Muntanya.

En toda esta etapa espeleológica ha realizado multitud de campañas en Picos de Europa, Pirineos, etc., con importantes expediciones, descubrimientos y trabajos en el medio subterráneo. En la actualidad sigue realizando exploraciones permanentes en el Macizo de Garraf (Investigación del Cambio Climático y rendimiento deportivo y de la contaminación el vertedero de Begas y Gavà).

Ha realizado multitud de publicaciones científicas a lo largo de todos estos años.

A su edad todavía participa en competiciones de Técnicas de Progresión Vertical en Espeleología, a pesar de haber pasado una terrible enfermedad. Tiene en su haber importantes premios en eventos deportivos regionales y nacionales. En los campeonatos de España ha conseguido innumerables medallas de oro, plata y bronce.


lunes, 30 de diciembre de 2019

Informe “No exhaustivo” del nuevo descensor STOP 2 de PETZL.

Test al nuevo descensor STOP 2 del fabricante PETZL.


La información que vas a leer a continuación contiene apreciaciones personales y usos de un dispositivo para los que no está diseñado y que pueden entrañar riesgos graves.

Recomendamos la utilización de estos dispositivos siguiendo escrupulosamente las instrucciones y recomendaciones del fabricante.


A simple vista … El aspecto general ha cambiado en varios aspectos aunque el tamaño es muy similar al modelo anterior y el peso semejante, algo más pesado 350 gr contra los 326 gr. del modelo anterior.

Los cambios fundamentales los podemos observar en la palanca y polea inferior así como la posición de la polea superior que se ha inclinado con respecto al modelo anterior.

Dispone de una palanca de tracción que nos recuerda un poco a un Grigri o un ID. El orificio de anclaje al arnés se ha ampliado con el fin de posibilitar el giro del nuevo FreinoZ que permite instalarlo con el cierre hacia abajo.Normativa… Lo más importante a tener en cuenta, el nuevo STOP “pierde” la EN 341 Clase A (Equipos de protección individual contra caída de altura. Dispositivos de rescate.) Y ahora se certifica bajo la EN 15151-1 (Equipo de alpinismo y de escalada. Dispositivos de frenado. Parte 1: Dispositivos de frenado semiautomáticos, requisitos de seguridad y métodos de ensayo) *Exactamente la misma norma que cumple el Grigri.

Desaparece del manual de utilización y de la ficha técnica cualquier uso de el nuevo STOP2 que no sea el de Descensor. * En el manual del modelo anterior contemplaba su utilización como freno de carga en rescate o como parte del sistema de tensado de una tirolina.

Llama la atención… Lo que más nos llama la atención, es que en su ficha técnica el fabricante destaca características como por ejemplo:
Frenado asistido que permite un excelente control del descenso *¿Quiere decir que se puede regular el descenso con la palanca?
Maniobras por cuerda más fáciles para el paso de fraccionamientos. * No alcanzo a ver una gran diferencia.
Desmultiplicación de la empuñadura para un descenso confortable.* Que no nos va a doler la mano de apretar la palanca en descensos prolongados.
Grandísima durabilidad, gracias a la polea y a la leva de acero inoxidable. * El modelo anterior con poleas de aluminio se pone al rojo en descensos prolongados.

Test básico… las pruebas básicas que hemos realizado “No exhaustivas” son las siguientes:
Colocación en la cuerda y descenso: Observamos que la colocación es idéntica al modelo anterior, quizá el clic del gatillo es más claro, el muelle parece más fuerte. El bloqueo es perfecto, lo hemos probado con varias cuerdas EN 1891 (Tipo A, Tipo B y Tipo L) hay que destacar por encima de todas las cosas que el nuevo STOP 2 bloquea absolutamente y no desliza ni 1 mm *ya veremos con el desgaste (si es que se desgasta) con ningún tipo de cuerda, ni siquiera con cuerda de 8 mm “tipo L” o con una cuerda totalmente nueva muy deslizante que había dado lugar a un accidente en Torca la Sima precisamente por deslizamiento con un STOP 1 y que los compañeros Asturianos trajeron para el Test.

La manipulación de la nueva palanca parece más cómoda aunque invita aún más a regular el descenso con ella * no para de recordarme a un grigri, si con el modelo actual algunos usuarios queman y aplastan las cuerdas por mala utilización, no se que va a ocurrir con esta nueva palanca.

Insistimos, bloquea absolutamente en cuanto se suelta la palanca. * Los que tenemos la mala costumbre de hacer solo la llave de bloqueo cuando el aparato nos incordia por deslizamiento a partir de ahora la cosa va a ir a peor. El fabricante insta a realizar la llave de bloqueo en las maniobras o paradas prolongadas y siempre para soltar la mano de la cuerda.El nuevo Stop 2 no dispone de orificio de anulación del mecanismo de la palanca que tenía el modelo anterior, útil por ejemplo en algunos pasos estrechos donde anular la palanca y utilizar el aparato como un descensor “SIMPLE” ayudaba en la progresión. Este modelo cuenta con un pequeño orificio en nueva palanca el cual entendemos que sirve para colocar un pequeño cordino y poder utilizar el dispositivo con una sola mano, también hemos visto que colocándolo a la inversa, es decir montándolo al revés obtenemos un resultado similar que nos permite afrontar un eventual paso estrecho.Maniobras de Auto-socorro: Hemos probado el nuevo Stop 2 en maniobras de auto-socorro de un compañero y como era de esperar funciona igual o mejor que el modelo anterior. Dejamos intencionadamente sin bloquear el STOP (NO RECOMENDABLE) y quitamos el crol del compañero suspendido quedando los dos perfectamente retenidos por el STOP que no desliza absolutamente nada. El descenso con el compañero rescatado es similar al modelo anterior, quizá más progresivo por la nueva palanca, no da ese “tirón o golpe” del modelo anterior cuando la aprietas.

El Stop 2 para descender por cuerda tensa funciona de la misma manera que el modelo anterior y no apreciamos ninguna diferencia.


* Maniobra de autosocorro con el nuevo Stop2
Maniobras de aseguramiento “de fortuna” en escalada subterránea: El aseguramiento a un compañero en una eventual escalada artificial subterránea mejora sustancialmente al modelo anterior utilizando únicamente la polea inferior (medio stop) el bloqueo es perfecto y su manejo es muy similar a un grigri.

¡¡ El dispositivo no está diseñado para este fin y cada disciplina vertical cuenta con materiales específicos que utilizados correctamente garantizan tu seguridad ¡¡


Maniobras de Espeleo-Socorro: Si bien el nuevo Stop 2 no cumple la norma como dispositivo de rescate y el fabricante no contempla este uso en su manual, nosotros hemos querido ver la diferencia y sacar una conclusión.

– En su utilización como freno de carga, observamos que colocado en un repartidor corto cerca de la pared, la tracción de la nueva palanca hacia la propia pared es poco confortable, es probable que en un repartidor algo “recargado” con varios elementos las dimensiones de la palanca dificulten en cierto modo su utilización.

– En su utilización como sistema de tensado de una tirolina hemos podido comprobar que su utilización en modo “STOP COMPLETO” debido a su frenado absoluto y cero deslizamiento dificulta la recuperación de la cuerda y necesitamos asistir la palanca, por tanto, a priori la mejor opción a nivel operativo es el tensado con “MEDIO STOP “ es decir utilizando únicamente la polea inferior, en la cual hemos podido comprobar que el sistema funciona excepcionalmente bien en cuanto a comodidad de tensado.

* Hay que probar valores de tensado una vez bloqueado, hay que probar si se puede destensar con la tirolina cargada y hay que probar si se produce algún tipo de daño a la cuerda en ese pinzamiento de bloqueo tan perfecto.

Puntos de roce… hemos visto algunos comentarios de compañeros que advierten de un desgaste prematuro sobre el nuevo STOP utilizado con mosquetón freino en la placa superior junto al paso de la cuerda por el gatillo de freno. Esto ya ocurría con el modelo anterior, pero una vez sufrido el roce inicial tras mucho tiempo de uso la cosa no ha ido a más, también se gastaba algo la polea inferior en ese punto pero insisto no ha ido a más, habrá que observar en el nuevo dispositivo si este detalle no da problemas con el tiempo.Nos ha gustado…

la capacidad de frenado y el nulo deslizamiento del dispositivo incluso con cuerdas muy finas y muy deslizantes.
El canal en V de las poleas es más estrecho y está más diseñado para cuerdas finas (que cada día utilizamos más)

La desmultiplicación de la palanca, los niños *”por suerte cada día más presentes en este deporte” no tendrán ningún problema para apretar la palanca.

Las poleas son fijas, no se pueden sustituir, a cambio se han fabricado en acero y sin duda durarán lo suficiente para ahorrar para un nuevo Stop.

La posición de la nueva palanca al quedar pegada al cuerpo del STOP dificulta un desbloqueo involuntario de la misma.

Disminuye el riesgo de aferrarnos a la palanca en una eventual pérdida de control.


No Nos ha gustado…

La pérdida de normativa en cuanto a rescate se refiere para los que participamos en grupos de Espeleo-Socorro. *Está claro que el futuro nos llevará a un rescate más técnico con elementos específicos (Id, maestro…)
Quizá el nuevo Stop ha perdido algo de polivalencia respecto al modelo anterior, especialmente como elemento para maniobras de Espeleo-Socorro.
La desmultiplicación de la palanca invita sin duda a regular el descenso apretando más o menos la palanca. Deberíamos apretar a fondo siempre la palanca y regular el descenso con la mano que sujeta la cuerda.

El precio. Sustancialmente más elevado que el modelo anterior.

Conclusión. Petzl es probablemente el mejor fabricante de elementos de seguridad para disciplinas verticales, pueden encajarnos más o menos sus innovaciones pero siempre marcan la diferencia, como veis quedan muchas preguntas que tendrán respuesta dentro de unos meses y hay que darle tiempo al desgaste pero os animamos a que si tenéis oportunidad lo probéis pues es la mejor manera de opinar, aportar información y sacar vuestras propias conclusiones.

Ángel García Navares, Instructor Espeleo-Socorro Cántabro ESOCAN.

martes, 24 de diciembre de 2019