jueves, 18 de junio de 2020

PROTOCOL COVID-19

ENTRENAMENT AMB MESURES DE PREVENCIÓ 
A partir de Fase 3.

Espeleologia 

Introducció
L’espeleologia és una activitat que presenta grans avantatges a l’hora d’aplicar les normes y mesures necessàries per a la reincorporació a la normalitat esportiva.

Aquest protocol té l’objectiu de reduir la possible transmissió del COVID-19 entre practicants federats.

2. Característiques de l’activitat

L’espeleologia és majoritàriament una activitat esportiva de lleure, però també existeix la pràctica científica i/o exploradora i competitiva (Tècniques Progressió Vertical, TPV). En el seu desenvolupament es practica de forma individual, però s’ha de realitzar en grup per qüestions bàsiques de seguretat. Per tant, no existeix contacte físic entre esportistes: No és un esport de contacte.

En aquesta disciplina, no es requereix el contacte físic i, per tant, es pot mantenir la distància de separació acord a les normes de distanciament interpersonal marcades per les autoritats (2 m o 1,5m). En situacions concretes, es pot complir amb les normes d’ús d’equips de protecció individual, com maquetes facials i guants, sent aquests darrers, elements indispensables de la vestimenta.

La disciplina es desenvolupa al medi natural i es regeix per normes i principis de seguretat, mantenint la separació i distàncies de seguretat entre esportistes, les quals permeten i faciliten la fluïdesa durant la progressió, el correcte desenvolupament de l’activitat i la prevenció d’accidents. A més a més, la pròpia orografia i naturalesa dels terrenys naturals pels que es progressa, obliguen inherentment a la separació física entre els esportistes (ressalts, cascades, passos estrets, ....).

3. Espais destinats a l’entrenament

L’entrenament de l’espeleologia es realitza a:

 El medi natural: Cavitats actives o inactives d’aigua.

 En parets escola, ja sigui al medi natural o en instal·lacions exteriors artificials (ponts, talusos... ) equipats per a l’entrenament de tècniques de progressió vertical amb corda. No hi ha espai destinat al públic.

 Instal·lacions artificials en nuclis de població. Delimitades i aïllades per evitar la presencia de persones alienes a l’entrenament.


4. Preparació i elecció de l’activitat

Es recomana programar entrenaments de dificultat tècnica inferior a la capacitat dels esportistes.

Al mateix temps els grups han de ser reduïts mínim de 2 i un màxim de 8 esportistes.

En el cas de ser més de 4, aquests es dividiran en dos grups, portant material col·lectiu de progressió independent.

És molt recomanable que la majoria dels esportistes coneguin el recorregut i ja l’hagin realitzat abans. Es desestimaran activitats amb nivell tècnic superior al membre més feble del grup.

Es determinarà un responsable de l’entrenament, aquest serà un entrenador federatiu, o un iniciador esportiu federatiu (TIE) o un Tècnic esportiu de la disciplina. En cas de dubte, aquesta funció l’assolirà l’esportista amb més experiència. Aquest responsable vetllarà per que, en tot moment, es compleixen les mesures establertes en aquest protocol.

L’activitat definida és d’entrenament. Caldrà demanar autorització explicita a la FCE, en el cas de formació o de curs d’iniciació segons temari de l’ECE. Els entrenaments dels membres de la selecció catalana seran comunicats sempre a la FCE.

Tots els participants respondran un qüestionari fet per ells mateixos on es certificaran que els últims 15 dies no han tingut febre, mal de cap, vòmits, diarrea, no han presentat cap símptoma sospitós de malaltia vírica o respiratòria i no han estat en contacte amb cap persona positiva del Covid o sospitosa de contagi… o si ells mateixos han patit la malaltia tenen acreditat dues proves PCR negatives segons pauta oficial. Si el participant té dubtes de possible contagi o malaltia es preceptiu acreditar PCR.

5. Accés a la seu o recollida de material

L’accés a les seus de clubs per la recollida i lliurament del material, serà un únic dia a la setmana (preestablert).

L’aforament màxim del local serà de 1/3 de la seva capacitat, concertant cita prèvia amb el responsable del material per tal de coordinar i organitzar el lliurament i evitar aglomeracions.

Sempre que sigui possible, s’evitarà devolucions de material si s’ha de tornar a utilitzar al següent entrenament.


6. Desplaçament

En el desplaçament en vehicle particular, a excepció dels residents en la mateixa llar, caldrà utilitzar mascaretes FFP2 sense vàlvula d’exhalació o quirúrgiques.

Caldrà verificar la situació de la mobilitat indicada per les autoritats en cada moment i seguir les indicacions en funció de les zones sanitàries o província.

7. Materials

a. Transport dels materials (abans i després de l’activitat)

Degut a la gran quantitat de material que es transporta en aquesta disciplina, s’utilitzen sacs o motxilles específiques de PVC. Aquestes s’introduiran en sacs de 50 o100 litres d’escombraries d’un sol ús.

El material s’empaquetarà de manera que no sigui necessari manipular-lo durant el trajecte ni a la càrrega-descàrrega.

Cal que en cap moment es barregi el material personal o col·lectiu de diferents esportistes a la mateixa bossa o sac de transport.

b. Material individual recomanat

A més del material adequat a l’activitat, cal preveure:

 Bosses de plàstic de 100 litres.

 Bosses de plàstic mitjanes.

 Gel hidroalcohòlic individual (segons UNE EN 14476, o mín. Etanol) 75%).

 Guants de nitril.

 Mascareta o visera protectora.

 Ulleres de sol (en funció de l’activitat).

 Mocadors d’un sol ús.

c. Material durant l’activitat

 Evitar l’intercanvi del material entre esportistes, excepte en cas d’accident.

 En cas de portar algun element de seguretat de recanvi, en el cas que l’utilitzi un esportista ja no el podrà utilitzar ningú més.

 Si s’entrena en dies consecutius, no intercanviar membres de grup ni materials col·lectius.

8. Aproximació i retorn

Quan l’aproximació o el retorn es faci en grup, es guardarà una distància mínima de 4 metres, i aquesta serà més gran en funció del treball aeròbic dels esportistes o de les condicions meteorològiques (vent).9. Progressió, pràctica de l’activitat i reunions tècniques

a. Activitats en instal·lacions

En les activitats en poliesportius, seus de club o parets escola interiors, es recomana la pràctica esportiva en petits grups o exercicis pràctics que es puguin desenvolupar per un màxim de 20 persones (o segons marqui l’autoritat), sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció establertes pel Ministeri de Sanitat, Consejo Superior de Deportes i Consell Català d’Esports. La distància social mínima de seguretat és de 1,5-2 metres.

b. Activitats a paret a escola

Per l’entrenament de progressió vertical de corda a parets escola, es col·locaran les cordes de progressió separades per un mínim de 2 metres entre elles.

En les vies instal·lades, s’haurà de mantenir la separació establerta i no hi haurà més de 2 esportistes al mateix temps.

Es preferible portar roba esportiva de màniga llarga i pantalons llargs.

A cada final de sèrie o treball amb corda, es desinfectaran les mans amb gel hidroalcohòlic.

Al final de l’activitat caldrà deixar en quarantena el material col·lectiu i personal més de 72h en repòs. Si es necessita tornar a utilitzar abans, caldrà consultar les indicacions dels fabricants (veure apartat de manteniment). c. Activitats en cavitat

Per l’entrenament de l’espeleologia al medi natural es recomanen les següents indicacions:

 Grups no inferiors a 3 ni superiors a 8 esportistes, mantenint sempre les mesures de seguretat específiques per la COVID19.

 Encara que s’han suprimit les franges horàries i es poc probable trobar persones d’edat avançada durant la pràctica, és molt recomanable respectar les hores de llum solar com a mesura de protecció per evitar alertes als serveis d’emergència qu comprometin la seguretat i la salut d’altres grups de persones.

 Fins al final de l’estat d’alarma, es recomana no realitzar activitats col·lectives i només realitzar entrenaments.

 Cal afegir a la farmaciola de primers auxilis el Kit d’atenció COVID19: o Guants de nitril d’un sol ús. o Mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula o Solució hidroalcohòlica UNE EN 14476.

 En cas de trobar un altre grup a la mateixa cavitat, es desistirà i es buscarà una activitat alternativa.

 És obligatori l’ús de guants (tipus EPI de tall).

 És molt important no tocar-se la cara.

 No es compartirà el material personal i cal preveure de recanvi que només el podrà utilitzar una sola persona.

 Sempre que la capçalera ho permeti, la progressió es realitzarà amb protecció i distanciament. El primer davallarà un metre i mig i el company ocuparà el seu lloc esperant a la capçalera o fraccionament.

 Si el grup d’esportistes repeteix l’entrenament en poques hores podrà reutilitzar el material col·lectiu. En cas contrari caldrà netejar el material propi i el col·lectiu o canviar el material col·lectiu per un de nou desinfectat.

10. Manteniment i desinfecció del material

 Al finalitzar l’activitat separarem el nostre material de la resta amb bosses de plàstic i a l’arribar a casa caldrà desinfectar-lo o deixar en quarentena.

 Es recomana sempre la neteja amb sabó neutre, aigua a 30º. La quarantena del material es farà en un lloc sec a l’ombra i sense contacte amb altres objectes i persones. Mínim 72 hores.

 No netejar amb productes químics desinfectants en general o no autoritzats

pels fabricants. Tampoc temperatures elevades pel material tèxtil (cordes, arnesos, cintes...) ja que provoquen un envelliment del material.

 Cal consultar els fabricants de referència, a les seves webs hi ha indicacions específiques: petzl, korda’s, Rodcle... i utilitzar únicament desinfectants expressament autoritzats per aquests.

11. En cas d’accident

 Minimitzarem el contacte amb l’accidentat utilitzant totes les mesures de protecció previstes (mascareta, guants...).

 Si es possible, només una persona del grup tractarà amb l’accidentat.

 Totes les accions que es duguin a terme, hauran de minimitzar el risc de contagi.Descens de Canyons

1. Introducció

El descens de canyons i engorjats és una activitat que presenta grans avantatges a l’hora d’aplicar les normes y mesures necessàries per a la reincorporació a la normalitat esportiva. Aquest protocol té l’objectiu de reduir la possible transmissió del COVID-19 entre practicants federats.

2. Característiques de l’activitat

El descens de canyons i engorjats és majoritàriament una activitat esportiva de lleure, però també existeix la pràctica científica o exploradora. En el seu desenvolupament es practica de forma individual, però s’ha de realitzar en grup per qüestions bàsiques de seguretat. Per tant, no existeix contacte físic entre esportistes: No és un esport de contacte.
En aquesta disciplina, no es requereix el contacte físic i, per tant, es pot mantenir la distància de separació acord a les normes de distanciament interpersonal marcades per les autoritats (2 m o 1,5m). En situacions concretes, es pot complir amb les normes d’ús d’equips de protecció individual, com maquetes facials i guants, sent aquests darrers, elements indispensables de la vestimenta.

La disciplina es desenvolupa al medi natural i es regeix per normes i principis de seguretat, mantenint la separació i distàncies de seguretat entre esportistes, les quals permeten i faciliten la fluïdesa durant la progressió, el correcte desenvolupament de l’activitat i la prevenció d’accidents. A més a més, la pròpia orografia i naturalesa dels terrenys naturals pels que es progressa, obliguen inherentment a la separació física entre els esportistes (ressalts, cascades, passos estrets, ....).
3. Espais destinats a l’entrenament

L’entrenament del descens de canyons i engorjats es realitza a:

 El medi natural: Cursos actius o inactius d’aigua en canyons, engorjats o barrancs.
 En parets escola, ja sigui al medi natural o en instal·lacions exteriors artificials (ponts, talusos... ) equipats per a l’entrenament de tècniques de progressió vertical amb corda. No hi ha espai destinat al públic.
 Instal·lacions artificials en nuclis de població. Delimitades i aïllades per evitar la presencia de persones alienes a l’entrenament.

4. Preparació i elecció de l’activitat

Es recomana programar entrenaments de dificultat tècnica inferior a la capacitat dels esportistes.

Al mateix temps els grups han de ser reduïts mínim de 3 i un màxim de 8 esportistes. En el cas de ser més de 4, aquests es dividiran en dos grups. En aquest cas, el segon grup portarà material suplementari d’emergència, si fos necessari.
És molt recomanable que la majoria dels esportistes coneguin el recorregut i ja l’hagin realitzat abans. Es desestimaran activitats amb nivell tècnic superior al membre més feble del grup.

Es determinarà un responsable de l’entrenament, aquest serà un entrenador federatiu, o un iniciador esportiu federatiu (TIE) o un Tècnic esportiu de la disciplina. En cas de dubte, aquesta funció l’assolirà l’esportista amb més experiència. Aquest responsable vetllarà per que, en tot moment, es compleixen les mesures establertes en aquest protocol.
L’activitat definida és d’entrenament. Caldrà demanar autorització explicita a la FCE,
en el cas de formació o de curs d’iniciació segons temari de l’ECE.

Tots els participants respondran un qüestionari fet per ells mateixos on es certificaran que els últims 15 dies no han tingut febre, mal de cap, vòmits, diarrea, no han presentat cap símptoma sospitós de malaltia vírica o respiratòria i no han estat en contacte amb cap persona positiva del Covid o sospitosa de contagi… o si ells mateixos han patit la malaltia tenen acreditat dues proves PCR negatives segons pauta oficial. Si el participant té dubtes de possible contagi o malaltia es preceptiu acreditar PCR.
5. Accés a la seu o recollida de material

L’accés a les seus de clubs per la recollida i lliurament del material, serà un únic dia a
la setmana (preestablert).

L’aforament màxim del local serà de 1/3 de la seva capacitat, concertant cita prèvia amb el responsable del material per tal de coordinar i organitzar el lliurament i evitar aglomeracions.
Sempre que sigui possible, s’evitarà devolucions de material si s’ha de tornar a utilitzar al següent entrenament.
6. Desplaçament

En el desplaçament en vehicle particular, a excepció dels residents en la mateixa llar, caldrà utilitzar mascaretes FFP2 sense vàlvula d’exhalació o quirúrgiques.
Caldrà verificar la situació de la mobilitat indicada per les autoritats en cada moment i seguir les indicacions en funció de les zones sanitàries o província.
7. Materials

a. Transport dels materials (abans i després de l’activitat)

Degut a la gran quantitat de material que es transporta en aquesta disciplina,
s’utilitzen sacs o motxilles específiques de PVC. Aquestes s’introduiran en sacs de 50 o100 litres d’escombraries d’un sol ús.
El material s’empaquetarà de manera que no sigui necessari manipular-lo durant el trajecte ni a la càrrega-descàrrega.
Cal que en cap moment es barregi el material personal o col·lectiu de diferents esportistes a la mateixa bossa o sac de transport.
b. Material individual recomanat
A més del material adequat a l’activitat, cal preveure:
 Bosses de plàstic de 100 litres.
 Bosses de plàstic mitjanes.
 Gel hidroalcohòlic individual (segons UNE EN 14476, o mín. Etanol) 75%).
 Guants de nitril.
 Mascareta (per canyó sec) o visera protectora.
 Ulleres de sol (en funció de l’activitat).
 Mocadors d’un sol ús.

c. Material durant l’activitat

 Evitar l’intercanvi del material entre esportistes, excepte en cas d’accident.
 En cas de portar algun element de seguretat de recanvi, en el cas que l’utilitzi un esportista ja no el podrà utilitzar ningú més.
 Si s’entrena en dies consecutius, no intercanviar membres de grup ni materials col·lectius.
8. Aproximació i retorn

Quan l’aproximació o el retorn es faci en grup, es guardarà una distància mínima de 4 metres, i aquesta serà més gran en funció del treball aeròbic dels esportistes o de les condicions meteorològiques.

9. Progressió, pràctica de l’activitat i reunions tècniques

a. Activitats en instal·lacions

En les activitats en poliesportius, seus de club o parets escola interiors, es recomana

la pràctica esportiva en petits grups o exercicis pràctics que es puguin desenvolupar per un màxim de 10 persones, sempre sense contacte físic i mantenint les mesures de seguretat i protecció establertes pel Ministeri de Sanitat, Consejo Superior de Deportes i Consell Català d’Esports. La distància social mínima de seguretat és de 1,5-2 metres.

b. Activitats a paret a escola
Per l’entrenament de progressió vertical de corda a parets escola, es col·locaran les
cordes de progressió separades per un mínim de 2 metres entre elles.
En les vies instal·lades, s’haurà de mantenir la separació establerta i no hi haurà més
de 2 esportistes al mateix temps.

Es preferible portar roba esportiva de màniga llarga i pantalons llargs.
A cada final de sèrie o treball amb corda, es desinfectaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.

Al final de l’activitat caldrà deixar en quarantena el material col·lectiu i personal més
de 72h en repòs. Si es necessita tornar a utilitzar abans, caldrà consultar les
indicacions dels fabricants (veure apartat de manteniment).
c. Activitats en canyó o engorjat
Per l’entrenament del descens de canyons i engorjats, al medi natural es recomanen les següents indicacions:

 Grups no inferiors a 3 ni superiors a 8 esportistes, mantenint sempre les mesures de seguretat específiques per la COVID19.
 Encara que s’han suprimit les franges horàries i es poc probable trobar persones d’edat avançada durant la pràctica, és molt recomanable respectar les hores de llum solar com a mesura de protecció per evitar alertes als serveis d’emergència que comprometin la seguretat i la salut d’altres grups de persones.
 Fins al final de l’estat d’alarma, es recomana no realitzar activitats col·lectives i només realitzar entrenaments.
 Cal afegir a la farmaciola de primers auxilis el Kit d’atenció COVID19:
o Guants de nitril d’un sol ús.
o Mascareta quirúrgica o FFP2 sense vàlvula
o Solució hidroalcohòlica UNE EN 14476.
 Es mantindrà l’ordre d’entrada al canyó i no s’avançarà mai a un altre grup si no es garanteix la distància entre practicants.
 És obligatori l’ús de guants (tipus EPI de tall).
 És molt important no tocar-se la cara.
 No es compartirà el material personal i cal preveure de recanvi que només el podrà utilitzar una sola persona.
 Sempre que la capçalera ho permeti, l’esportista que instal·li la corda restarà a la capçalera i gestionarà la maniobra, permetent la progressió amb distanciament del company.
 Si la capçalera no permet la progressió amb protecció, el primer davallarà un metre i mig i el company ocuparà el seu lloc gestionant la capçalera.
 Si el grup d’esportistes repeteix l’entrenament en poques hores podrà reutilitzar el material col·lectiu. En cas contrari caldrà netejar el material propi i el col·lectiu o canviar el material col·lectiu per un de nou desinfectat.
10. Manteniment i desinfecció del material
 Al finalitzar l’activitat separarem el nostre material de la resta amb bosses de plàstic i a l’arribar a casa caldrà desinfectar-lo o deixar en quarentena.
 Es recomana sempre la neteja amb sabó neutre, aigua a 30º. La quarantena del material es farà en un lloc sec a l’ombra i sense contacte amb altres objectes i persones. Mínim 72 hores.
 No netejar amb productes químics desinfectants en general o no autoritzats pels fabricants. Tampoc temperatures elevades pel material tèxtil (cordes, arnesos, cintes...) ja que provoquen un envelliment del material.
 Cal consultar els fabricants de referència, a les seves webs hi ha indicacions específiques: petzl, korda’s, Rodcle... i utilitzar únicament desinfectants expressament autoritzats per aquests.
11. En cas d’accident
 Minimitzarem el contacte amb l’accidentat utilitzant totes les mesures de protecció previstes (mascareta, guants...).
 Si es possible, només una persona del grup tractarà amb l’accidentat.
 Totes les accions que es duguin a terme, hauran de minimitzar el risc de contagi.miércoles, 10 de junio de 2020

Pràctica esportiva a partir del 8 de juny


Ja podem sortir a entrenar al medi natural


Des d'aquest dilluns, els companys de les terres de l'Ebre i el camp de Tarragona al Sud i al Pallars al Nord, ja poden sortir a entrenar al medi Natural. Han canviat a fase 3 de desconfinament i reprenen les activitats.

Us recordem que el material col·lectiu cal que reposi tres dies abans de tornar a sortir (evidentment si no canvieu de companys no cal). Escolliu activitats tècnicament per sota de les vostres capacitats i sigueu prudents. Recordeu en mantenir al màxim les distàncies amb la resta, que en cas de dubte escolliu la normativa més restrictiva i porteu la LLICÈNCIA a sobre.

Les activitats poden ser en grup de fins a 20 persones però sense contacte, pel que us recomanem grups petits, no oblideu les mesures de protecció i netegeu be el material, tal com indiquen els fabricants a les seves webs.